Käsi selaa papereita. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa kirjallisesta päätöksestä viranhaltijalta, itseoikaisusta, oikaisuvaatimuksesta kunnan sosiaalilautakunnalle ja valittamisesta hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kirjallinen päätös viranhaltijalta

Sosiaalihuollon palveluja hakevalla on oikeus saada hakemukseensa perusteltu kirjallinen päätös. Päätökseen sisältyy lisäksi 

 • kirjallinen oikaisuvaatimusosoitus ja -ohjeet muutoksen sisällöstä
 • tieto viranomaisesta, jolle muutoksenhakukirjelmä on toimitettava ja yhteystiedot
 • muutoksenhakuaika ja mistä se lasketaan.

Muutoksenhakuaika

Muutoksenhaulle on usein säädetty määräaika. Muutoksenhakuajan lasketaan alkavan siitä päivästä, jolloin henkilö on saanut päätöksen tiedoksi. Henkilön katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu. Seitsemän päivän määräajan laskeminen aloitetaan postituspäivää seuraavasta päivästä. 

Itseoikaisu

Päätöksen antaneen sosiaalitoimen viranhaltijalla on mahdollisuus itse muuttaa tekemäänsä kielteistä päätöstä. Sosiaalityöntekijälle voi esittää lisäperusteluja hakemuksesi tueksi ja täsmentää antamiasi selvityksiä.

Itseoikaisupyyntö kannattaa esittää sosiaalityöntekijälle pian päätöksen saamisen jälkeen, jotta oikaisuvaatimuksen tekeminen 30 päivän määräajassa on vielä mahdollista. Jos muutoksenhaulle säädetty määräaika ehtii umpeutua, voit tehdä uuden hakemuksen ja lisätä saamasi uudet selvitykset hakemuksesi liitteeksi.

Oikaisuvaatimus kunnan sosiaalilautakunnalle

Sosiaalihuollon viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle. Sosiaalilautakunnan antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimusta tehdessäsi laadi oikaisuvaatimusohjeiden mukainen vapaamuotoinen kirje tai täytä sitä varten tarkoitettu lomake. 

Liitä oikaisuvaatimukseen

 • päätös, johon haet muutosta sekä siihen liittyvät liitteet, joko jäljennöksinä tai alkuperäisinä 
 • mihin päätöksen kohtaan haet muutosta ja se muutos, jota vaadit tehtäväksi
 • perustelut muutosvaatimukselle
 • nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä myös sähköpostiosoite, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa sähköisessä muodossa
 • mahdollinen uusi lääkärinlausunto.

Allekirjoita oikaisuvaatimus ja toimita se valitusajan kuluessa oikaisuvaatimusosoituksessa mainittuun osoitteeseen tai viranomaiselle suoraan. 

Sosiaalitoimen päätöksestä voi yleensä vaatia oikaisua sosiaalilautakunnalta tai vastaavalta toimielimeltä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Jos muutoksenhaulle säädetty määräaika ehtii umpeutua ja jos tilanteessasi ilmenee uusia seikkoja, on aina mahdollista tehdä uusi hakemus.

Muistathan säilyttää palvelua hakiessasi kirjallisesta hakemuksestasi ja mahdollisista lääketieteellisistä selvityksistäsi kopiot mahdollista muutoksenhakuprosessia varten. Myös palvelusuunnitelma kannattaa säilyttää ja siihen voi vedota muutoksenhaussa, mikäli päätös poikkeaa palvelusuunnitelmasta ilman perusteita. 

Valittaminen hallinto-oikeuteen

Jos et ole tyytyväinen sosiaalilautakunnan antamaan päätökseen tekemästäsi oikaisuvaatimuksesta, voit sen jälkeen jatkaa valittamista hallinto-oikeuteen. Sosiaalilautakunnan on oikaisuvaatimuspäätöksessään ohjeistettava, miten ja kenelle päätöksestä voi valittaa. Sosiaalityöntekijän antamasta päätöksestä ei voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. 

Ilmoita valituksessasi kirjallisesti 

 • mitä päätöstä valitus koskee 
 • mihin vaadit muutosta  
 • vaatimustesi perustelut
 • liitteiksi päätös, johon haet muutosta sekä muut valitukseesi liittyvät asiakirjat
 • yhteystietosi.

Allekirjoita valitus, jos jätät sen paperisena asiakirjana hallinto-oikeudelle. Voit tehdä valituksen myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos hallinto-oikeus toteaa viranomaisen tai toimielimen menetelleen virheellisesti tai lainvastaisesti, se voi kumota päätöksen tai palauttaa sen uudelleen ratkaistavaksi asuinkuntasi sosiaalitoimeen. Saat ratkaisusta tiedon kirjallisesti. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä eduksesi. 

Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä voit valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen.

Lue lisää valittamisesta hallinto-oikeuteen.

Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) ainoastaan valitusluvalla. Korkein hallinto-oikeus tutkii ensin, onko kyseisessä asiassa perustetta valitusluvan myöntämiselle. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen valitusluvan epäämisestä ei ole muutoksenhakuoikeutta, eikä KHO:n tutkimansa valituksen takia antamasta päätöksestä.

Valituslupahakemus ja valitus tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Lue lisää valittamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muutoksenhaun maksuttomuus

Oikaisuvaatimukset kunnan sosiaalitoimen päätöksistä ja useimmat yksityishenkilön vireille panemat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä perustoimeentuloa koskevat valitukset hallinto-oikeuksissa ovat usein maksuttomia. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös


Tukea ja oikeudellista apua muutoksenhakuun 

Muutoksenhaku terveydenhuollossa 

Muutoksenhaku Kelan tekemiin päätöksiin 

Henkilövahinkojen korvaaminen

Kantelu viranomaisen tekemästä virheestä

Jaa sosiaalisessa mediassa