Nainen pihalla tytön vieressä joka pyörätuolissa. Kuvituskuva.
Omaishoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen ihmisen avulla.

Omaishoidon tuki koostuu:

 • hoidettavalle annettavista palveluista
 • omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja vapaista
 • omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuen järjestämisen edellytykset vaihtelevat kuntakohtaisesti. Myöntämisperusteet kannattaa tarkistaa oman kunnan sosiaali- ja terveystoimesta. Omaishoidon tuki on lakisääteinen yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. 

Kunnan myöntämän omaishoidontuen saamisen edellytykset täyttyvät, jos

 • hoidettavan toimintakyky on alentunut, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi ja hän tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva
 • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Näin haet omaishoidon tukea

Hae omaishoidon tukea kuntasi sosiaalitoimesta. Hakemuslomakkeen saat kunnan sosiaalitoimesta tai verkkosivuilta.

 • Täytä hakemuslomake, kuvaile siinä mahdollisimman tarkasti mitä säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa omaishoitajana annat sekä päivä- että yöaikaan.
 • Hae tukea hoidettavan nimellä.
 • Liitä mukaan ajantasainen ja korkeintaan puoli vuotta vanha lääkärin lausunto hoidettavasta. Lääkärin lausunnossa tärkeää on, että siitä näkyy asiakkaan vamman tai sairauden aiheuttama hoidettavuus ja toimintakyky.

Hoito- ja palvelutarpeen arviointi

Kun hakemus on saapunut kunnan sosiaalitoimeen, omaishoidon tuesta vastaava kotipalvelunohjaaja tai vanhus- tai vammaistyön sosiaalityöntekijä varaa ajan kotikäyntiä ja samalla tehtävää hoito- ja palvelutarpeen arviointia varten. Omaishoitotilanteen arvioimiseksi tehtävä kotikäynti on pohjana omaishoidon tuen päätökselle.

Kotikäynnillä selvitetään hoidettavan kokonaisvaltainen toimintakyky, omaishoitajan soveltuvuus tehtävään sekä muut omaishoidon tuen saamisen edellytykset.

Samalla arvioidaan omaishoidon vaikutukset mahdollisesti muihin hoidettavan voimassa oleviin sosiaali- ja vammaispalveluihin, sillä omaishoitaja ottaa omaishoidon tuen sopimuksella vastatakseen sopimuksen mukaisesti hoidettavan hoitokokonaisuutta. Lisäksi kannattaa tarkistaa myös mahdollisten muiden palveluiden tarve ja yhteensovittaminen, kuten esim. kotipalvelu- kotisairaanhoito tai henkilökohtainen apu.

Hoito- ja palvelusuunnitelma

Kun olette yhdessä kunnan omaishoidosta vastaavaa työntekijän kanssa arvioineet hoito- ja palveluntarpeen, hän laatii sen perusteella omaishoidon tukea koskevan hoito- ja palvelusuunnitelman.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan

 • omaishoitajan antaman hoidon määrä ja sisältö
 • muiden hoidettavalle tarpeellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen määrä ja sisältö
 • omaishoitajan hoitotehtävää tukevien sosiaalihuollon palvelujen määrä ja sisältö
 • miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

Palvelun suunnittelua ja jatkoarviointia voidaan tukea kirjaamalla hoito- ja palvelusuunnitelmaan myös

 • hoidettavan fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja ympäristön toimivuus
 • arvio omaishoitajan terveydestä ja toimintakyvystä, hoitotaidoista ja kodista hoitoympäristönä
 • tavoitteet hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 • seuranta-ajankohdat, jolloin suunnitelmaa seuraavan kerran tarkistetaan. Tilanne tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa, omaishoitotilanteen muuttuessa olennaisesti sekä hoidettavan tai omaishoitajan pyynnöstä.

Päätös omaishoidon tuesta

Kunta tekee kirjallisen päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta, jollei asian selvittely vaadi tavanomaista pidempää aikaa. Päätös tulee saada aina kirjallisena. Päätöksessä tulee olla perustelut päätökselle ja ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiselle.

Kun kunta myöntää hoidettavalle omaishoidon tukea, myönteisen päätöksen tulee mukana omaishoitosopimus, jonka omaishoitajana allekirjoitat tarkistamisen jälkeen ja palautat hyväksymisensä jälkeen sosiaalitoimeen. 

Omaishoitosopimus

Omaishoitosopimukseen kirjataan

 • Hoitopalkkion määrä ja maksutapa, palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Palkkio on omaishoitajan veronalaista ansiotuloa.
 • Omaishoitajan oikeus vapaapäiviin ja vapaan järjestäminen.
 • Mahdollisen määräaikaisen sopimuksen kesto.
 • Hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Kunnan sosiaalitoimi liittää omaishoitosopimukseen mukaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman.

Omaishoitosopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei ole erityistä syytä määräaikaisen sopimuksen tekemiseen. Valinnan toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen sopimuksen välillä on perustuttava hoidettavan etuun. 

Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoitajan eläketurva ja vakuuttaminen

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa. Omaishoitotyöstä kertyy eläkettä, kunnes omaishoitaja täyttää 68 vuotta. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.  

Kunnan on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus omaishoitajalle.

Lisätietoa omaishoidosta

Lue lisää omaishoidosta Invalidiiton sivuilta.

Lisätietoa omaishoidosta saat oman kuntasi sivuilta.

Tutustu myös Omaishoitajaliiton sivuihin. 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kotiin annettavat palvelut

Kotona asumista tukevat asumispalvelut 

Palveluasuminen vaikeasti vammaiselle

Kotikunnan vaihtaminen ja palveluiden saanti

 

Jaa sosiaalisessa mediassa