Toimeentulotukihakemuksen yläkulma. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa toimeentulotuesta, kansan- ja takuueläkkeestä, vammaistuista, eläkettä saavan hoitotuesta, erityishoitorahasta sairaan lapsen vanhemmille sekä kuntoutusrahoista.

Toimeentulotuki
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Kansaneläke
Takuueläke
Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet
Eläkettä saavan hoitotuki
Erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille
Kuntoutusraha
Nuoren kuntoutusraha

Toimeentulotuki

Vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen ja hänen perheensä voi  saada perustoimeentulotukea, kun tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotukea myönnetään, jos on taloudellisen tuen tarpeessa eikä voi saada riittävää toimeentuloa työn tai muiden etuuksien avulla. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lue lisää toimeentulosta Sosiaaliturvaoppaasta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos vammaisella tai pitkäaikaisesti sairaalla Ihmisellä on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Niitä voidaan myöntää välttämättömiin menoihin, joihin ei ole voinut saada perustoimeentuloa tai esimerkiksi taloudellisen tilanteen äkillisesti heikentyessä.

Hakiessasi kunnan sosiaalitoimesta täydentävää tai ehkäisevää toimeentuloa tarvitset hakemuksesi liitteeksi Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta. Kela voi pyynnöstäsi myös siirtää hakemuksesi liitteineen kuntaan jatkokäsiteltäväksi.

Kansaneläke

Kansaneläkettä voi saada Suomessa asuva ihminen, joka ei saa lainkaan työeläkettä tai jonka työeläke jää pieneksi. Kansaneläke pienenee työeläkkeen kasvaessa. Täyden kansaneläkkeen saa, jos muut eläkkeet ja korvaukset eivät ylitä 56,04 euroa/kk. Kansaneläkettä ei saa lainkaan, jos muu eläke ja korvaukset yltävät yksin asuvana 1 368,21 euroa/kk ja parisuhteessa olevana 1 226,13 euroa/kk. Tutustu kansaeläkkeen eri lajeihin Kelan sivuilla. 

Takuueläke

Takuueläke parantaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa. Takuueläkkeenä maksetaan vähimmäiseläke 834,52 euroa/kk, jos kaikki eläkkeet yhdessä jäävät alle takuueläkerajan 827,78 euroa/kk. Perhesuhteet eivät vaikuta takuueläkkeeseen.

Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat kaikki saadut eläkkeet. Takuueläkettä eivät pienennä eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus. Myöskään eläkettä saavan hoitotuki, eläkkeensaajan asumistuki ja omaishoidontuki eivät vaikuta sen määrään. Ansiotulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella saavien takuueläkkeeseen. Takuueläke pienentää myös asumistukea ja vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan ihmisen tai hänen perheensä mahdollisesti saamaa toimeentulotukea.

Takuueläkettä ei makseta, jos saa vain osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä. Takuueläkettä haetaan Kelasta.

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet

Kelan myöntämien vammaistukien tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan ihmisen jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti. Vammaistukia haetaan Kelasta.

Liitä hakemukseen mukaan seuraavat liitteet:

 • Mahdollisimman uusi tai korkeintaan 6 kk vanha C-lääkärinlausunto tai B-lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. 
 • Mahdolliset kuitit tai selvitykset vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. 

Tuet on porrastettu perustukeen, korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. 

Jos sinulla on oikeus perushoitotukeen ja jos vammasta aiheutuu erityiskustannuksia, voit saada korotettua hoitotukea. 

Erityiskustannusten tulee olla

 • sairaudesta tai vammasta aiheutuvia
 • ylimääräisiä, sinulla ei ole ollut näitä kustannuksia ennen sairastumistasi. Arvio siitä, ovatko kustannukset ylimääräisiä, tehdään aina yksilöllisesti
 • jatkuvia, vähintään 6 kuukauden ajan
 • tarpeellisia
 • sellaisia, joista vastaat itse, etkä saa niistä muualta korvauksia.

Erityiskustannuksia voivat olla esimerkiksi kotipalvelun ja -sairaanhoidon kustannukset sekä lääkekulut. Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun vammaistuen verran. Ylintä vammaistukea ei voi saada erityiskustannusten perusteella. Lue lisää erityiskustannuksista Kelan sivuilta. 

Jos vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle ihmiselle  maksetaan saman sairauden tai vamman takia tapaturma- tai liikennevakuutuksesta hoitotukea tai haittalisää, ne vähennetään vammaistuen määrästä.

Vammaisetuuksien saanti ei riipu tuen hakijan tai hänen perheensä tuloista tai varallisuudesta. Etuudet ovat verotonta tuloa.

Lue lisää vammaistukien saamisen edellytyksistä ja tuen määristä Kelan sivuilta. Niiden määrät muuttuvat vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti. 

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Liitä hakemuksesi mukaan seuraavat liitteet:

 • Mahdollisimman uusi tai korkeintaan 6 kk vanha C-lääkärinlausunto tai B-lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot. 
 • Mahdolliset kuitit tai selvitykset vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. 
 • Voit myös liittää mukaan asuinkuntasi sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun tilanteesi tuntevan henkilön selvityksen avuntarpeestasi, käyttämistäsi palveluista ja erityiskustannuksista

Eläkettä saavan hoitotukea haetaan Kelasta.

Tuet on porrastettu perustukeen, korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. Oikeutta tukeen arvioidaan muun muassa sen perusteella, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa hakija tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi. Lue lisää hoitotuen saamisen edellytyksistä ja tuen määristä Kelan sivuilta. Niiden määrät muuttuvat vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti.

Jos sinulla on oikeus perushoitotukeen ja jos sairaudesta tai vammasta aiheutuu erityiskustannuksia, voit saada korotettua hoitotukea. 

Erityiskustannusten tulee olla

 • sairaudesta tai vammasta aiheutuvia
 • ylimääräisiä, sinulla ei ole ollut näitä kustannuksia ennen sairastumistasi. Arvio siitä, ovatko kustannukset ylimääräisiä, tehdään aina yksilöllisesti
 • jatkuvia, vähintään 6 kuukauden ajan
 • tarpeellisia
 • sellaisia, joista vastaat itse, etkä saa niistä muualta korvauksia.

Erityiskustannuksia voivat olla esimerkiksi kotipalvelun ja -sairaanhoidon kustannukset sekä lääkekulut. Erityiskustannuksia tulee olla joka kuukausi vähintään korotetun hoitotuen verran. Ylintä vammaistukea ei voi saada erityiskustannusten perusteella.

Lue lisää erityiskustannuksista Kelan sivuilta. Hoitotukea ei makseta, jos hakija saa osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä, silloin voi olla oikeutettu saamaan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Etuus on verotonta tuloa.

Erityishoitoraha sairaan lapsen vanhemmille

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä tilanteessa, jossa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Erityishoitorahaa varten tarvitaan D-lääkärintodistus, jossa todetaan lapsen sairaus ja huoltajan hoitoon osallistuminen tarpeellisuus.

Jos saat esimerkiksi erityisäitiysrahaa, äitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa, erityishoitorahaa ei makseta. Erityishoitorahaa haetaan Kelasta. Lue lisää erityishoitorahasta Kelan kotisivuilta.

Kuntoutusraha

Kela maksaa järjestämänsä kuntoutuksen ajalta toimeentulon turvaksi kuntoutusrahaa. Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias. Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muuten estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. 

Kela voi maksaa omaisen, läheisen tai vammaisen lapsen vanhemmille kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien sekä perhekuntoutuksen ajalta. Omaisen, läheisen tai vanhempien kuntoutukseen osallistumisen tarpeellisuus on tällöin perusteltava kuntoutussuunnitelmassa.

Kela voi maksaa sinulle kuntoutusrahaa myös siltä ajalta, kun

 • odotat pitkäkestoisen kuntoutuksen alkamista
 • kuntoutuksesi keskeytyy lyhytaikaisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Kuntoutusrahaa voi saada Kelan järjestämän kuntoutuksen lisäksi, työterveyshuollon, kunnan tai kuntayhtymän myöntämän kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta. 

Nuoren kuntoutusraha

16–19-vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet, ja hän tarvitsee tämän vuoksi tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. 

Tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Edellytyksenä on lisäksi, että kotikunnassa on yhdessä nuoren, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa laadittu hänelle henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. 

Hakemukseen tarvitaan B-lääkärinlausunto, josta käy ilmi, miten terveydentila vaikuttaa työkykyyn ja ammatinvalintaan.

Nuoren kuntoutusraha on verotettavaa tuloa. Samalta ajalta nuoren on mahdollista saada myös verotonta vammaistukea. Lue lisää nuoren kuntoutusrahasta Kelan sivuilta. 
 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Jos sairastut

Jos sairautesi pitkittyy

Tukea asumiseen

Lääke- ja matkakorvaukset


 

Jaa sosiaalisessa mediassa