Hero image
kuvassa keittiötyöntekijöitä
Kirjoittanut Anne Mäki 06.09.2018
Hallitus sopi budjettiriihessään toimista, joilla se tavoittelee työllisyyden kasvua parantamalla myös vaikeasti työllistyvien asemaa. Mediassakin on viime aikoina näkynyt kiitettävästi osatyökykyisten heikko työllistyminen.

Budjettiriihessä hyödynnettiin kansliapäällikkötyöryhmän ehdotuksia. Kansliapäällikkötyöryhmällä on taas ollut käytössään keväällä 2018 nimitettyjen selvityshenkilöiden Tuija Oivon ja Raija Kerättären alustavat selvityksen tulokset. Oivo ja Kerätär toteuttivat työnsä taustaksi kyselyn, johon myös Invalidiliitto vastasi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden näkökulmasta.

Hyvin monet Invalidiliitonkin esiin nostamat haasteet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisessä näkyvät nyt hallituksen vuoden 2019 budjettiesityksessä.

Mitä ensi vuoden budjettiesitys sitten lupaa vammaisille ja osatyökykyisille työnhakijoille?

Hallitus sopi, että se lisää palkkatuen käyttöä yrityksissä edistämään pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työllistymistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että TE-hallinnossa otetaan käyttöön palkkio yrityksille, jos määräaikainen työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana toistaiseksi voimassa olevaksi tai yritys palkkaa työttömän palkkatuella suoraan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Toimenpide on oikea, mutta miinuksena suunnitelmassa on se, että toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen työajan tulisi olla vähintään 80% alalla sovellettavasta kokonaistyöajasta. Tämä kirjaus sulkee pois sen osan osatyökykyisistä, joiden työkyky ei riitä 80% työpanokseen.

Olemassaolevat hyvät keinot tehokäyttöön

Lisäksi hallitus päätti, että palkkatuen mahdollisuudet osatyökykyisten työllistämisessä on hyödynnettävä nykyistä paremmin (50 % tukitaso, kesto työsuhteen ajalle). Osatyökykyisten työllistämiseksi palkkatukea voidaan nykyisin myöntää yritykselle enintään 50 % palkkauskustannuksista ja käytännössä tuki myönnetään 50 % mukaan. Palkkatuki voidaan myöntää koko työsuhteen ajalle, aina 24 kuukautta kerrallaan. Edellytyksenä on, että tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa henkilön tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti.

Invalidiliitto on useasti tuonut esiin, että TE-palveluilla on useita hyviä keinoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistymisen edistämiseksi. Kunhan niitä vain ymmärrettäisiin käyttää. Kansliapäällikkötyöryhmä vaatii palveluvalikoiman tehostamista ja sen mahdollisuuksista tiedottamista yrityksille. Tehostamista ja tiedottamista vaativat keinot palkkatuen lisäksi ovat:

  • työolosuhteiden järjestelytuki työpaikalla tehtäviin muutoksiin tai toisen työntekijän antamaan apuun
  • työhönvalmennus
  • lisäksi uusi ehdotettu työllistämispalkkio koskee myös osatyökykyisiä

Työkykyprosessit ja osaamisen kehittäminen

Hallitus päätti myös kehittää yksilöllisiä työkykyprosesseja. Työttömien työkyvyn ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi kehitetään palvelukokonaisuuksia, joissa työllistymistä tukevat palvelut sekä terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä kartoittavat palvelut yhdistyvät nykyistä paremmin. Tästä asiasta vammaisjärjestöt ovat lausuneet useampaan otteeseen mm. maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä. Niin työkykyprosessien kuin tehokkaan palveluvalikoiman käyttöön antaa toivottavasti lisää pontta se, että TE-toimistoissa otetaan käyttöön henkilöstön määräaikainen tulospalkkio, jolla edistetään pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.

Olemme Invalidiliitossa kiinnittäneet huomiota siihen, että osatyökykyisen tai vammaisen henkilön on ollut vaikea löytää itselleen soveltuvaa koulutusta työvoimapoliittisen koulutuksen tarjonnasta. Pitkään työttömänä olleet vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt tarvitsevat ammattialansa tietojen päivittämistä. Tähän toivottavasti tuo parannusta hallituksen päätös lisätä työttömille suunnattua lyhytkestoista tutkinnon osaan tähtäävää koulutusta ammatillisena tai korkeakoulutuksena. Hallitus jopa haluaa kytkeä koulutukseen yksilöllisiä tukitoimia, joilla madalletaan osallistumiskynnystä ja tasoitetaan tietä työmarkkinoille. Näitä yksilöllisesti räätälöityjä kokonaisuuksia Invalidiliittokin on peräänkuuluttanut.

Lue hallituksen vuoden 2019 budjettiesitys täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa