Mies kuntosalilaitteessa ohjaajan neuvomana. Kuvituskuva.
Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestäjiä Kelan ohella ovat mm. kunnat (terveyskeskukset, sairaalat) sairaanhoitopiirit, vakuutuslaitokset ja Valtiokonttori.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen pystyy sairaudestaan tai vammastaan huolimatta selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, opinnoissa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumista ja osallistumista voidaan tukea uusien tai menetettyjen taitojen oppimisella tai vahvistamalla toimintakykyä tukevia tai korvaavia taitoja.

Lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset 

 • olet alle 65-vuotias
 • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin ja kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan niistä suoriutumista ja osallistumista
 • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon eivätkä kuntoutuksen tavoitteet ole hoidollisia
 • et ole julkisessa laitoshoidossa
 • kuntoutussuunnitelma on laadittu julkisessa terveydenhuollossa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat 

 • fysio-, toiminta-, puhe-, musiikkiterapiat, neuropsykologinen kuntoutus
 • kuntoutusjaksot, kuten
 • tehostettu moniammatillinen yksilökuntoutus sairausryhmäkohtaisesti
 • eri sairausryhmien kuntoutuskurssit työ ja toimintakyvyn turvaamiseksi.

Näin haet Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Hakeminen edellyttää julkisen terveydenhuollon lääkärin tekemää arviota ja kuntoutussuunnitelmaa joko B-lausuntona tai Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeelle kirjattuna, jossa suositellaan kuntoutusta ja perustellaan yksilöllisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet, toteutustapa ja -määrä. Kelalle suunnattu kuntoutussuunnitelma laaditaan vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Täytä kuntoutushakemuksesi ja tuo siinä konkreettisesti esiin omat tavoitteesi kuntoutukselle peilaten niitä toimintakykyysi päivittäisissä toiminnoissasi.

Hakuohjeet Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen löytyvät Kelan sivuilta.

Kuntoutushakemuslomake Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen löytyy Kelan sivuilta.

Kelan sivuilta löytyy myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemusten käsittelyajat.

Jos Kela on tehnyt kielteisen päätöksen vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, tulee julkisen terveydenhuollon järjestää kuntoutus kuntoutussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen turvaamalla tai parantamalla hänen työ- tai toimintakykyään. Kuntoutuksen tavoitteena on myös tukea työelämästä poissaolevan itsenäistä selviytymistä. Lapsilla ja nuorilla tavoitteena on toiminta- ja opiskelukyvyn turvaaminen sekä lapsen tai nuoren perheen tukeminen. Myönnetyn kuntoutuspalvelun mukaiset yksilölliset kuntoutustavoitteet laaditaan kuntoutujan ajankohtaisten tarpeiden perusteella.

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen voidaan arvioida olevan tarpeellista vaikka

 • kuntoutujalla ei ole oikeutta Kelan tai muun tahon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaan kuntoutukseen
 • muun tahon hoito ja kuntoutus ovat toteutuneet asianmukaisesti
 • järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan ammatillisen tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tai kuntoutuspsykoterapian kriteerit eivät täyty 
 • kuntoutuja on yli 65-vuotias

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita ovat

 • moniammatillinen yksilökuntoutus sairausryhmäkohtaisesti
 • kuntoutuskurssit eri sairausryhmille 
 • sopeutumisvalmennuskurssit 
 • LAKU-perhekuntoutus 5–15–vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on diagnosoitu ADHD tai autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.
 • OPI-kurssit ammatillista perustutkintoa opiskeleville 16-25-vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistushäiriöitä ja opinnot ovat sen takia pitkittymässä ja uhkaavat keskeytyä.
 • neuropsykologinen kuntoutus

Näin haet Kelan harkinnanvaraista kuntoutusta

Kuntoutuksen hakeminen edellyttää julkisen terveydenhuollon lääkärin tekemää arviota ja kuntoutussuunnitelmaa joko B-lausuntona tai Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeelle kirjattuna, jossa suositellaan kuntoutusta ja perustellaan yksilöllisen kuntoutuksen tarve. Kela edellyttää vähintään vuoden kestävää kuntoutustarvetta.

Täytä kuntoutushakemus ja tuo siinä konkreettisesti esiin oma toimintakykysi päivittäisissä toiminnoissasi sekä tavoitteesi kuntoutukselle.  

Kelan sivuilta löytyy tietoa eri kuntoutusvaihtoehdoista.

Myös hakemuslomake Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen löytyy Kelan sivuilta.

Kelan sivuilta löydät myös Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemusten käsittelyajat.

Kuntoutusraha

Kela maksaa järjestämänsä kuntoutuksen ajalta toimeentulon turvaksi kuntoutusrahaa. Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias. Kuntoutusrahaan on oikeus omavastuuajan jälkeen sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. 

Kela voi maksaa omaisen, läheisen tai vammaisen lapsen vanhemmille kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien sekä perhekuntoutuksen ajalta. Omaisen, läheisen tai vanhempien kuntoutukseen osallistumisen tarpeellisuus on tällöin perusteltava kuntoutussuunnitelmassa.

Kela voi maksaa sinulle kuntoutusrahaa myös siltä ajalta, kun

 • odotat pitkäkestoisen kuntoutuksen alkamista
 • kuntoutuksesi keskeytyy lyhytaikaisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Kuntoutusrahaa voi saada Kelan järjestämän kuntoutuksen lisäksi, työterveyshuollon, kunnan tai kuntayhtymän myöntämän kuntoutuksen ajalta.

Nuoren kuntoutusraha

16–19-vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet, ja hän tarvitsee tämän vuoksi tehostettua työkyvyn arviointia ja kuntoutusta. 

Tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen. Edellytyksenä on lisäksi, että kotikunnassa on yhdessä nuoren, hänen huoltajansa ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa laadittu hänelle henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. 

Hakemukseen tarvitaan B-lääkärinlausunto, josta käy ilmi, miten terveydentila vaikuttaa työkykyyn ja ammatinvalintaan.

Nuoren kuntoutusraha on verotettavaa tuloa. Samalta ajalta nuoren on mahdollista saada myös verotonta vammaistukea. 

Asiakasmaksut 

Kelan tarjoamat kuntoutukset ovat maksuttomia. Lisäksi Kela korvaa kuntoutukseen liittyviä matkakustannuksia ja mahdollisesti myös yöpymiskuluja.  

Lue lisää kuntoutuksen hakeutumisesta ja kuntoutuksen sisällöistä Kelan verkkosivuilta.

Matkakorvaukset

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Sinulla tulee olla Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.

Korvattavia maksuja ovat matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen ja sairauden hoitoon sekä apuvälineiden hankkimiseen ja ylläpitämiseen liittyvät apuvälineiden valmistus-, huolto- ja välityspaikkoihin tehtävät matkat. 
Tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun.

Lue lisää Kelan korvaamista matkoista Kelan sivuilta.

Tutustu myös Invalidiliiton sopeutumista tukeviin kursseihin.

Sinua voisi kiinnostaa myös


Julkisen terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus

Työtapaturmien ja ammattitautien kuntoutus

Liikennevahinkojen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa