Terveydenhuollon ammattilainen auttaa poikaa istumaan pyörätuoliin. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa yksilölliseen käyttöön tarkoitetuista apuvälineistä ja apuvälinepalveluista.

Yksilölliseen käyttöön tarkoitettu apuväline

Julkinen terveydenhuolto vastaa perustason apuvälineiden lisäksi pääosin yksilölliseen käyttöön valmistetuista henkilökohtaisista ns. vaativista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä. Niiden saamiseen tarvitset

 • lääkärin kirjoittaman lähetteen tai suosituksen
 • terveydenhuollon ammattilaisen arvion apuvälineen tarpeestasi.

Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi

 • liikkumisen apuvälineet, kuten sähköpyörätuoli, sähkömopo
 • kommunikoinnin apuvälineet, kuten puhevammaisen henkilön tietokone
 • tiedonsaannin apuvälineet, kuten elektroninen lukulaite
 • ympäristönhallinnan järjestelmät.

Palveluiden järjestäminen

Tarpeelliseksi todettu apuväline ja opastus sen oikeanlaiseen käyttöön tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, jotta apuvälinettä tarvitsevan toimintakykyä voidaan tukea oikea-aikaisesti. Kiireettömän suunnitelman tekemiseen perusterveydenhuollossa on asetettu kolmen kuukauden enimmäisaikaraja ja kiireettömässä erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden enimmäisaika.

Apuvälineet sekä niiden sovitus, uusiminen ja huolto ovat käyttäjälle maksuttomia asiakasmaksulain perusteella.

Apuvälinepalveluihin kuuluvat palvelut

Apuvälineen hakeminen ja apuvälinetarpeen arviointi 
Apuvälineen sovitus ja kokeilu 
Apuvälineen luovutus käyttöön, käytön ohjaus ja seuranta
Apuvälineen huolto ja korjaus 
Apuvälineen palautus

Apuvälineen hakeminen ja apuvälinetarpeen arviointi 

 • Ota yhteys oman kuntasi terveydenhuollon yksikköön. Voit olla yhteydessä myös sairaalan kuntoutusohjaajaan.
 • Hankinta käynnistyy apuvälinetarpeen arvioinnilla, johon tarvitset lääkärinlausunnon.
 • Apuvälinetarpeen arvioinnissa tarkastellaan nykyistä toimintakykyäsi, elämäntilannettasi ja elinympäristöäsi ja kiinnitetään huomiota siihen, miten pystyt jatkossa parhaiten osallistumaan oman elämäsi kannalta keskeisiin toimiin.
 • Valmistaudu kertomaan miten olet tottunut toimimaan kotona ja kodin ulkopuolella kuten asiointimatkoilla, työssä, opinnoissa ja harrastuksissa 
 • Arvion perusteella sinulle tehdään apuvälineen hankintasuunnitelma.

Tarvittaessa apuvälinepäätöksen tekemiseen voi osallistua myös moniammatillinen tiimi eli esimerkiksi yhteistyössä apuvälineyksikön työntekijä, oma terapeutti, henkilökohtainen avustaja ja/ tai kotihoito, jotka tuntevat apuvälineen hakijan toimintaympäristön.

Apuvälineratkaisu perusteluineen tulee liittää potilasasiakirjoihin ja kirjata esim. kuntoutussuunnitelmaan.

Apuvälineratkaisu tulee aina tehdä yksilöllisesti ja perustellen. 

Lue lisää apuvälineistä ja niiden hankkimisesta oman kuntasi nettisivuilta.

Apuvälineen sovitus ja kokeilu  

Apuvälinetarpeen arvion jälkeen siirrytään apuvälineen sovitukseen. Sovituksen ja kokeilun tavoitteena on löytää apuvälineen hakijalle yksilöllisiin tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön parhaiten soveltuva apuväline. On hyvä kokeilla useampaa kuin yhtä apuvälinemallia omille mitoille säädettynä. Näin mallien väliset erot tulevat esiin ja itselle löytyy toimivin malli.

Apuvälineen valinta tehdään yhteisymmärryksessä apuvälineen hakijan tai tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Jo ennen apuvälineen valintaa apuvälineen hakijalle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista ymmärrettävällä tavalla.  

Apuvälineen luovutus käyttöön, käytön ohjaus ja seuranta 

Kun apuväline luovutetaan, tulee apuvälineen luovuttavan tahon huolehtia siitä, että apuvälineen käyttäjä saa riittävän ohjeistuksen apuvälineen käytöstä. Lisäksi apuvälineen mukana pitää olla kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet sekä julkisesta terveydenhuollosta lainattavien apuvälineiden mukana lainaustosite.   

Apuvälineen käytön ohjauksella varmistetaan, että käyttäjä hallitsee apuvälineen tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön. Tarvittaessa ohjaustilanteeseen voi ottaa mukaan myös jonkun omasta tukiverkostosta.  Käyttöä on hyvä harjoitella myös omissa toimintaympäristöissä sekä erilaisissa olosuhteissa tarvittaessa esimerkiksi ammattilaisen kanssa.  

Apuvälineen huolto ja korjaus  

Apuvälineen käyttäjän vastuulla on huolehtia apuvälineen päivittäisistä ja säännöllisistä ylläpidollisista toimenpiteistä. Näitä ovat esimerkiksi apuvälineen puhdistaminen, oikeasta rengaspaineesta huolehtiminen sekä jarrujen toimivuuden tarkistaminen.

Mikäli apuvälineessä on huolto- tai korjaustarvetta tai apuväline ei enää vastaa käyttötarkoitustaan, ole yhteydessä apuvälineen luovuttaneeseen tahoon.

Joillekin apuvälineille, kuten sähköpyörätuolille ja sähkömopolle, on määritelty määräaikaishuoltovelvoite valmistajan ohjeissa. Niille voidaan järjestää huoltoja ja määräaikaistarkistuksia. Valmistajan apuvälinekohtaista huolto-ohjelmaa tulee aina noudattaa. Apuvälineen käyttö tulee suunnitella siten, että kunnossapito on mahdollista toteuttaa apuvälineen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

Huollon ja korjauksen maksut

Julkisen terveydenhuollon apuvälineen korjaus- ja huoltopalvelut ovat käyttäjälle maksuttomia.  

Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden (esim. sähkösäätöinen sänky) kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista vastaa terveydenhuollon toimintayksikkö. Kuljetuksen järjestämisestä ja vastuusta on hyvä sopia yksilöllisen tilanteen mukaan.  

Apuvälineen käyttäjän vastuu huollosta ja niiden kustannuksista

Apuvälineen kuljetus korjaukseen ja huoltoon on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin, kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin, eikä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.  

Päivittäisessä suoriutumisessa välttämättömän apuväline, kuten esimerkiksi liikkumisen apuväline, tulee huoltaa ja korjata viivytyksettä. Odotusajaksi on mahdollista saada korvaava apuväline, jos huolto tai korjaus pitkittyy.

Jos tilaat huollon tai korjauksen ulkopuoliselta, muulta kuin apuvälineen luovuttaneelta taholta ja ilman sopimusta tai lupaa, korvaat kustannukset itse.

Muuttoon liittyvä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen kuljettaminen ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat apuvälineen käyttäjän vastuulle. Muuton yhteydessä kannattaa varmistaa, että sinulle myönnetyt apuvälineet tulee kirjattua uudella paikkakunnalla apuvälineyksikön järjestelmään.

Tutustu Invalidiliiton TuleApu-hankkeen Pyörätuolin kunnossapito-oppaaseen.

Apuvälineen palautus 

Mikäli apuväline on annettu lainaksi, tulee se palauttaa mahdollisimman pian silloin, kun se on käynyt tarpeettomaksi. Näin on mahdollista saada käyttökuntoiset apuvälineet uudelleen käyttöön. Olethan yhteydessä apuvälineen luovuttaneeseen tahoon. 

Luovutustilanteessa käyttäjälle tulee kertoa apuvälineen palautuksesta

 • koska apuväline pitää palauttaa 
 • minne apuväline palautetaan 
 • miten toimitaan mahdollisen tilalle tarvittavan apuvälineen saamiseksi. 

Jos apuvälinettä ei myönnetä

Aina apuväline ei välttämättä ole oikea ratkaisu hakijan tilanteeseen. Mikäli apuvälinettä ei luovuteta, on tärkeää, että hakijan kanssa käydään palautekeskustelu perusteluineen ja pohditaan, miten toimintakykyä voidaan tukea muilla keinoin.  

Terveydenhuollon kautta myönnettyjen apuvälineiden tarpeen arviointiin ja hankintaan liittyvät päätökset ovat hoitopäätöksiä, jotka kirjataan potilasasiakirjoihin ja/tai hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Pyydä kirjaamaan myös omasta näkemyksestäsi poikkeavat tai toteuttamatta jätetyt päätökset asiakirjoihin.

Hoitopäätöksistä ei ole varsinaista valitusoikeutta, terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on neuvoa ja ohjata asian jatkokäsittelyyn.  

Jos olet tyytymätön saamaasi apuvälineratkaisuun tai -päätökseen:

 • Ota yhteyttä päätöksentekijään tai hänen esimieheensä.
 • Mikäli päätös ei keskusteluista huolimatta muutu, voit tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtajalle, joka vastaa sinulle kirjallisesti millaisiin jatkotoimiin asiassasi on ryhdytty.
 • Halutessasi voit samanaikaisesti tehdä apuvälineyksikön toiminnasta muistutuksen ja/tai kantelun esimerkiksi aluehallintoviranomaiselle (AVI) tai eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOA). 

Jos tarvitset apua päätöksesi muuttamisessa, voit ottaa yhteyttä kyseisen toimintayksikön potilasasiamieheen.  Hän neuvoo, miten voit selvittää asiaasi hoitopaikassa. Hän myös avustaa sinua tarvittaessa muistutuksen tai kantelun tekemisessä. Lue lisää muutoksenhausta terveydenhuollossa Invalidiliiton sivuilta.

Tapaturman aiheuttama apuvälineen tarve

Jos olet vammautunut tapaturmaisesti, esimerkiksi liikennevahingossa tai työtapaturmassa, vakuutusyhtiö korvaa apuvälineitäsi. Sinun kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstäsi apuvälineen korvaamiseen ja hankintaan liittyvät käytännöt. Usein apuvälineet luovutetaan julkisen terveydenhuollon apuvälineyksiköstä, jossa apuvälineen tarve arvioidaan. Apuvälineyksikkö laskuttaa kulut vakuutusyhtiöltä jälkikäteen.

Lue lisää apuvälineistä Invalidiliiton sivulta.

Tutustu myös Invalidiliiton avustajakoiratoimintaan.

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Apuvälineet ylläpitävät toimintakykyä

Apuvälineitä arkeen

Sosiaalitoimesta haettavia apuvälineitä

Apuvälineet koulunkäyntiin, opiskeluun ja työhön

Jaa sosiaalisessa mediassa