Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa peritään laissa säädettyjä asiakasmaksuja. Asiakasmaksuista on kuitenkin säädetty laissa poikkeuksia. Asiakasmaksua ei peritä todellisten kustannusten mukaan, vaan omavastuuosuuteen vaikuttavat henkilön maksukyky, ikä ja elämäntilanne.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista osa sosiaali- ja terveyspalveluista on säädetty maksullisiksi ja osa maksuttomiksi. Laissa on lisäksi säädetty kohtuuttoman maksurasituksen välttämiseksi vuotuinen asiakasmaksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun.

Jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista, on maksu jätettävä perimättä tai sitä on alennettava.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivut terveydenhuollon maksukatosta.


Maksuttomiksi sosiaalipalveluiksi on säädetty muun muassa vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu ja palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Maksuttomiksi terveydenhuollon palveluiksi on puolestaan säädetty muun ohessa terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot silloin, kun ne liittyvät potilaan hoitoon. Muita esimerkkejä ovat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset.


Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Finlexissä.

Jaa sosiaalisessa mediassa