Kuljettaja auttaa pyörätuolissa istuvaa naista taksiin. Kuvituskuva.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle ihmiselle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Jos henkilö ei täytä vaikeavammaisuuden edellytystä, mutta tarvitsee kuitenkin tukea liikkumisessa, voi arvioitavaksi tulla sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät liikkumisen tuen palvelut. 

Asuinkuntaan tai lähikuntiin suuntautuvat matkat

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisen henkilön tasa-arvoa ja aktiivisia toimintamahdollisuuksia. Näitä vapaa-aikaan ja asiointiin tarkoitettuja matkoja voi käyttää käytännössä kaikkeen muuhun paitsi terveydenhuoltomatkoihin. Terveydenhuollon taksimatkoihin voi saada korvausta Kelasta.

Kuljetuspalveluilla tarkoitetaan henkilön asuinkunnan alueella tai lähikuntiin suuntautuvia matkoja. Lähikunta voidaan määritellä ns. toiminnallisena lähikuntana, joihin kuljetuspalveluiden saajalla on matkustusoikeus silloin kun vammasta tai sairaudesta aiheutuu tarve saada sellaisia palveluita, joita ei ole tarjolla oman asuinkunnan alueella. Matkojen tarkoitukset ja kohteet asuin- ja lähikuntien alueilla ovat vammaisen henkilön itsensä päätettävissä. 

Lue Kelan sivuilta Kelan korvaamista taksimatkoista. 

Invalidiliiton sivuilta löydät ohjeet taksin tilaamiseen.

Matkojen määrät

Kuljetuspalveluja vapaa-ajan ja asioinnin matkoihin tulee myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa. Mikäli tarve on 18 matkaa todistetusti suurempi, esimerkiksi opiskelu- ja työmatkoihin, on mahdollista, että hyvinvointialue on velvollinen järjestämään enemmän kuin 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.

Näin haet kuljetuspalvelua

Kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua haetaan kunnan sosiaalihuollon vammaispalveluista. Hakulomake löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Liitä hakemukseen

  • Asiantuntijalausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääkärin tai fysioterapeutin lausunto, jossa on kuvattu hakijan liikkumisen vaikeudet ja vaikeavammaisuus. 
  • Liitä työ- ja opiskelumatkahakemukseen selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Koematka

Vamman tai sairauden aiheuttamaa kohtuuttoman suurta vaikeutta käyttää joukkoliikennettä voidaan arvioida tekemällä koematka. Koematkan aikana fysioterapeutti tai muu soveltuva ammattihenkilö matkustaa kanssasi. Tarkoituksena on arvioida, minkälaisia vaikeuksia matkan aikana mahdollisesti ilmenee, onko henkilöllä tosiasiassa mahdollisuus käyttää esteetöntä julkista liikennettä, millä etäisyydellä käytettävät joukkoliikennepaikat sijaitsevat kodistasi ja onko joukkoliikenteen käyttäminen kohtuuttoman vaikeaa. 

Lue lisää Invalidiliiton sivuilta vaikeavammaisten kuljetuspalveluista.

Asiakasmaksut

Vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. 

Järjestämistapa

Hyvinvointialueella on oikeus valita kuljetuspalvelun järjestämistapa. Hyvinvointialue ei voi kuitenkaan rajoittaa vammaisen ihmisen yksilöllistä oikeutta saada hänelle sopivia palveluja ja tukitoimia. Viranhaltijan on varmistuttava kuljetuspalveluja järjestettäessä, että kyseessä olevan vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet liikkumiseen toteutuvat ja että valitut kuljetusten järjestämistavat soveltuvat yksittäiselle palveluun oikeutetulle henkilölle.

Hyvinvointialue voi järjestää kuljetuspalvelut

  • omana toimintanaan
  • yksittäisinä taksikuljetuksina
  • kutsujoukkoliikenteenä
  • palvelulinjoilla
  • matkojen yhdistelykeskusten avulla tai
  • mainittujen järjestämistapojen yhdistelmänä.

Lue lisää kuljetuspalveluiden järjestämisestä Invalidiliiton sivuilta.

Kuljetuspalveluista löydät lisätietoa myös THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Autoilun tuet vammaispalveluissa

Oman hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle ihmiselle vammaispalvelulain nojalla tukea

  • auton hankintaan. Vamman tai sairauden takia auton käyttöön pitää olla tarvetta päivittäisissä toimissa ja tarpeen on oltava jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.
  • auton muutostöihin ja apuvälineisiin. Kustannusten korvaamisen osalta huomioidaan tarve vammasta tai sairaudesta johtuvana sekä että sen käyttö liikkumisen tukena on päivittäistä, jatkuvaa tai usein toistuvaa.

Lue lisää tuesta auton hankintaan Invalidiliiton sivuilta. 

Lisätietoa tuesta auton muutostöihin ja apuvälineisiin löydät myös Invalidiliiton sivuilta.

 

Sinua voi kiinnostaa myös

Autoilun verotuet

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Matkustaminen

Jaa sosiaalisessa mediassa