Turun pääkirjaston sisäänkäynti
Julkisten rakennusten kulkuväylät mitoitetaan niin, että niitä pitkin pääsee kulkemaan pyörätuolilla. Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi ja niissä otetaan huomioon kaikkien ihmisten tarpeet.

Vapaan yksikaistaisen kulkuväylän leveyden pitää olla vähintään 900 mm. Oviaukon leveydeksi voi riittää 850 mm, jos ovesta pääsee ajamaan pyörätuolilla kohtisuoraan. Jos kulkuväylä kääntyy, kääntymiskodassa tarvitaan pyörätuolia varten väljennys. Jos kulkuväylän leveys on 1200 mm, se voi kääntyä suorassa kulmassa ilman pyörätuolille tarvittavaa väljennystä kääntymiskohdassa. Jos taas kulkuväylä on tätä kapeampi, tarvitaan kääntymiskohtaan levennys.

Kulkuväyliä mitoitettaessa voidaan käyttää apuna ohjeellista pyörätuolin kääntöympyrää, jonka halkaisija on 1500 mm. Jotta kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan, väylän leveyden pitää olla vähintään 1800 mm.

Suositeltava enimmäiskaltevuus kulkuväylän kulkusuuntaan on 5 %. Luiska saa kuivissa sisätiloissa olla kaltevuudeltaan enintään 8 %. Lattia saa olla märkätiloissa enintään 2 % kalteva. Kulkuväylällä sivukaltevuutta saa olla enintään 2 %.

Kulkuväylän pitää olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton. Jos kulkuväylän materiaalien kitkat eroavat paljon toisistaan, se voi aiheuttaa kompastumisvaaran. Levähdyspaikkoja on oltava riittävän tiheässä, ulkotiloissa suositeltava enimmäisetäisyys on 50 metriä. Istuimia on hyvä olla olla eri korkeuksilla.

Sivusta tai ylhäältä kulkuväylälle ulottuvat esteet ovat vaarallisia. Kulkuväylän vapaan korkeuden pitää määräysten mukaan olla vähintään 2100 mm. Jos esteitä ei voida poistaa, niihin törmääminen estetään suojakaiteiden tai kalusteiden avulla. Keppitekniikkaa liikkuessaan käyttävä henkilö tarvitsee 1000 mm levyisen kulkuväylän. Opaskoiran kanssa väylän leveys on 1100 mm ja oppaan kanssa liikuttaessa 1200 mm.

 

 

Melu vaikeuttaa opastavien äänimerkkien ja kulkuväylään rajoittuvien pintojen heijastamien äänten kuulemista. Suunnistautumista kuulon perusteella auttaa, jos kulkuväylä rajoittuu rakennukseen tai aitaan.

Valaistus on erittäin tärkeä. Valaisimet pitää sijoittaa samalle puolelle kulkuväylää yhtenäiseksi riviksi ja ne eivät saa häikäistä. Pysäkit, suojatiet ja opasteet valaistava erityisen hyvin.

Erilaisia pintamateriaaleja voidaan käyttää opastamaan ja varoittamaan. Kulkuväylillä ja avoimissa tiloissa voidaan opastaa ja varoittaa erityisesti näitä tarkoituksia varten suunnitelluilla ohjaavilla ja varoittavilla laatoilla. Kupolinmuotoiset kohoumat varoittavat ja kohoraidat näyttävät suunnan. Kohoumien korkeus on 5 mm.

Lisätietoa


Esteettömän rakentamisen ohjeet (SuRaKu)
Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas (pdf, 8,7 Mt)
Esteettömiä ratkaisuja -opas: Sisäänkäynnit, pihajärjestelyt (2 Mt)

Kulkuväylistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä.

Sisäänkäynnit

Rakennusten sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Jos maanpinnan ja sisäänkäynnin lattian välillä on tasoero, sisäänkäynnissä käytetään asianmukaisesti suunniteltua luiskaa, joka johtaa maanpinnan tasosta sisääntulotasanteelle. Tasoero saa olla enintään metrin, jottei luiska muodostu kohtuuttoman pitkäksi.

Luiskaa käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei ulko-ovi aukea luiskan käyttäjän esteeksi tasanteella.

Sisäänkäynnin yläpuolinen katos tai sisäänkäyntisyvennys helpottaa suunnistamista sisäänkäynnille ja suojaa sateelta. Katos suunnitellaan niin, ettei siinä ole törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita.

Sisäänkäyntitasanne

Ulko-oven edessä pitää olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen. Vapaata tilaa tarvitaan vähintään 1500 mm x 1500 mm oven avaamiseen tarvittavan tilan lisäksi. Tasanteen suurin sallittu kaltevuus on 2 % (1:50) ja se ei saa viettää ovelle päin.

Jalkojenpyyhintäritilä täytyy asentaa niin, että se ei muodosta tasoeroa sisäänkäyntitasanteeseen nähden.

Sisäänkäyntitasanne sekä sinne johtavat portaat ja luiska pitäisi kattaa koko alueeltaan. Jos näin ei ole, ne lämmitetään lumen ja jään poistamiseksi. Sulamisvedet johdetaan viemäriin ritilällä peitetyn kynnyskaivon kautta kosteusongelmien välttämiseksi.

Sisäänkäyntien valaistus

Sisäänkäynti valaistaan hyvin. Sisäänkäyntien ja niihin johtavien portaiden pitää erottua hämärässä ja pimeässä selkeästi muusta ympäristöstä. Ulko-oven edustalla pitäisi valoa olla vaakasuoraan mitattuna 750 mm korkeudella keskimäärin 300 luksia.

Sisäänkäyntien valaistuksessa täytyy huomioida erityisesti valon suuntaus. Ulko-oven ja sen välittömän lähistön pitää erottua selkeästi, mutta valo ei saa häikäistä sisäänkäyntiä kohti kulkevaa henkilöä. Sisäänkäyntivalaistuksen laatua parantaa rakennuksen valaiseminen laajemmalti, jolloin ulko-oven seutu tehokkaammin valaistuna erottuu, mutta se ei häikäise.

Piha-alueella paras ratkaisu olisi sellainen, jossa valon määrä lisääntyy asteittain rakennuksen sisäänkäyntiä lähestyttäessä. Valaisimien häikäisysuojauksessa pitää ottaa huomioon eripituiset ihmiset. Varjoja ei saa muodostua opasteiden, ovipuhelimen, summerin tai lukon kohdalle.

Lisätietoja


Esteettömiä ratkaisuja – kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen:
Sisäänkäynnit, pihajärjestelyt (pdf, 2 Mt)

Ovet ja kynnykset

Ulko-ovi on helpommin havaittavissa, jos se erottuu ympäristöstä tummuuskontrastina. Oven sijoittaminen syvennykseen on hyvä ratkaisu. Oven voi silloin löytää kuuloaistin avulla, kun äänet heijastuvat syvennyksestä eri tavalla kuin sileästä julkisivusta. Ulko-oven vapaan leveyden pitää olla vähintään 850 mm, suositus on vähintään 900 mm.

Kynnyksiä on syytä välttää mahdollisuuksien mukaan. Kynnyksen enimmäiskorkeus on rakentamismääräysten mukaan 20 mm. Tämänkin korkuinen kynnys haittaa liikkumista. Kynnykset suunnitellaan niin, että ne voidaan helposti vaihtaa tai poistaa. Tiloja muunnettaessa tavanomaisen kynnyksen sijasta voidaan käyttää giljotiinikynnystä ja märkätiloissa joustavaa, pneumaattista kumikynnystä. Giljotiinikynnys on oven alareunassa oleva osa, joka oven sulkeutuessa laskeutuu alas sulkien oven ja lattian välisen raon tiiviisti. Kun ovi avataan, kynnys nousee oven alareunan sisään. Pneumaattinen kynnys joustaa askeleen tai pyörätuolin alla eli sen yli pääsee helposti.

Aukeamiskaaren pitää olla suoralla seinällä 180 astetta, kun ovea pidetään auki. 90 astetta soveltuu vain kulmaan, oven auetessa seinää vasten. Myös tässä tilanteessa oviaukon vapaan leveyden pitää olla vähintään 850 mm. Maahan kiinnitetty tappi ei ole käyttökelpoinen ratkaisu oven aukipitämiseksi, sillä siihen ulottuminen on hankalaa ja se aiheuttaa kompastumisvaaran.

Ovi ei saa olla painava, avaamiseen tarvittava voima voi olla enintään 10 N (noin 1 kg). Ulko-oven automaattista avauslaitetta varten on hyvä tehdä sähkövaraus. Asennus voidaan tehdä myös pinta-asennuksena.

Ovenavauspainikkeen sopiva korkeus on 850–1100 mm maasta. Sopiva etäisyys nurkasta on vähintään 400 mm, jolloin siihen voi ulottua pyörätuolista. Avauslaitteella varustettu ovi voidaan avata myös kaukosäätimen avulla. Pelkästään numerokoodilla toimiva lukkojärjestelmä voi olla hankala. Avauslaitteiston on mahdollistettava oven pysyminen auki vähintään 25 s.

Automaattiset liukuovet ovat helppokäyttöiset eivätkä aiheuta törmäysvaaraa, kuten kääntöovi. Ne eivät kuitenkaan sovellu poistumistien oveksi ilman sähköjärjestelmää ja mekanismia, jolla niiden avautuvuus ja auki pysyminen palovaaratilanteessa on varmennettu.

Lasisen ulko-oven alareunassa pitää olla vähintään 300 mm korkuinen potkulevy. Oven lasiruudut jaetaan puitteilla tai varustetaan kontrastimerkinnöin. Ne sijoitetaan 1000 mm ja 1400–1600 mm korkeudelle, jotta lasipinnan havaitseminen helpottuu ja törmäysvaara vältetään.

Ovimitoituksen säädökset

Ovimitoituksesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä.

Tuulikaappi

Tuulikaappi mitoitetaan riittävän väljäksi apuvälineiden käytön kannalta.

  • Jos ovet aukeavat tuulikaapista poispäin, riittää syvyydeksi 1500 mm ja leveydeksi 1500 mm.
  • Jos ovi aukeaa tuulikaappiin, tarvitaan syvyydeksi 1500 mm lisäksi oven auetessaan tarvitsema tila.
  • Jos tuulikaapissa joutuu kääntymään ympäri, tarvitaan vapaata tilaa vähintään 1500 mm x 1500 mm.

Tuulikaapissa ei pidä käyttää paksua, pehmeää mattoa, sillä se on hankala pyörätuolin käyttäjän kannalta. Jos käytetään ritilää, se ei saa olla liukas. Ritilän rakojen enimmäisleveys on 10 x 30 mm.

Tuulikaapin oven pitää toimia samalla periaatteella kuin ulko-oven, kun käytetään automaattiovia. Tuulikaappi valaistaan hyvin, jotta ehkäistään häikäisyä, kun siirrytään päivänvalosta sisätiloihin.

 

 

Lisätietoja


Esteettömiä ratkaisuja -opas: Ovet, tuulikaapit (pdf, 1,2 Mt)

Jaa sosiaalisessa mediassa