Mies istuu tietokoneen äärellä. Pyörätuoli vieressä. Kuvituskuva.
Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädäntöä. Nyt ministeriössä pitkään valmisteltu vammaislainsäädännön kokonaisuudistus on edennyt lausuntokierrokselle.

Invalidiliiton ydinviesti lainvalmistelijoille on jo pitkään ollut, että jokaisella vammaisella henkilöllä on oltava yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Eri tarpeisiin tulee olla eri palvelut. On tärkeää nähdä vammaisuuden laaja kirjo, kun kehitysvammaisten erityislainsäädäntö yhdistyy yleiseen vammaispalvelulakiin. Selkeät ja riittävän yksilölliset palvelut lainsäädännössä tukevat eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta turvallisiin itsenäistä elämää tukeviin palveluihin. 

Invalidiliitto kiinnittää huomiota erityisesti lakiluonnoksen näihin kohtiin:

  • Vammaispalvelulakiluonnoksen pykäliä ja perusteluita tulee täsmentää, jotta lain toimeenpano tukee vammaisten henkilöiden oikeusturvaa. Tämä on ollut erittäin suuri koko lakiluonnosta läpileikkaava ongelma, joka pitää ehdottomasti saada kuntoon.  
  • Lain arvioita on selkeytettävä. Epätarkat ja osin harhaanjohtavat arviot on korjattava, jotta tilannekuva muodostuu oikeaksi. 
  • Lain siirtymäsäännös ja valituslupamenettely heikentävät vammaisten henkilöiden oikeusturvaa. 
  • Tarkennuksia tarvitaan vielä tuettuun päätöksentekoon, liikkumisen tuen kokonaisuuteen, taloudellisen tuen sisältöön sekä henkilökohtaisen avun ja erityisen tuen saamisen edellytyksiin. 

Lue lisää Invalidiliiton lausunnosta.

Tutustu Invalidiliiton keskeisimpiin huomioihin lausunnoilla olevaan vammaispalvelulakiin (pdf). 

Lue Invalidiliiton koko lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (pdf).

Lue myös Invalidiliiton ratkaisuehdotus vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevan lakiesityksen henkilökohtaisen avun kehittämiseksi (pdf).

YK:n vammaiskomitean ratkaisu huomioitava

YK:n vammaiskomitea valvoo YK:n vammaissopimuksen noudattamista. Suomea koskeva yksilövalitus jätettiin komitean käsiteltäväksi vuonna 2018. Komitea antoi ratkaisunsa maaliskuussa 2022. Ratkaisussaan komitea toteaa Suomen rikkoneen vammaissopimusta.  Ratkaisu tulee ottaa huomioon myös vammaispalvelulain uudistamisen yhteydessä. Invalidiliitto pitää ratkaisua periaatteellisesti merkittävänä. Se on myös  pääosin linjassa Invalidiliiton oman näkemyksen kanssa, jossa olemme vaatineet valmisteilla olevaan vammaispalvelulakiin nykyistä laajempi palveluiden kirjoa itsenäisen elämän turvaamiseksi erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin.

Lue tästä Invalidiliiton uutinen ratkaisusta

Vammaispalvelulain uudistuksen tavoitteet 

Uudistuksen tavoitteena ja lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta erityispalveluilla. Vammaispalvelulaki on tarkoitettu vammaisten ihmisten erityispalveluja turvaavaksi laiksi tilanteisiin, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät ole riittäviä.

Laissa säädettäisiin keskeisistä vammaisen henkilön osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä välttämätöntä huolenpitoa turvaavista palveluista. Näitä palveluja olisivat valmennus, henkilökohtainen apu, erityinen tuki, asumisen tuki mukaan lukien tuki esteettömään asumiseen, lyhytaikainen huolenpito ja päivätoiminta sekä liikkumisen tuki. Hyvinvointialueella olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahoista riippumaton järjestämisvelvollisuus.

Invalidiliitto vahvasti vaikuttamassa uudistukseen 

Invalidiliitto on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa vammaislakien uudistamiseen kaikkien eri hallituskausien aikana.

Invalidiliitto on ollut mukana viimeisessä STM:n osallisuustyöryhmässä. Työryhmä on arvioinut ja valmistellut säännösehdotukset perusteluineen vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa palvelujen päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi. Tutustu osallisuustyöryhmän "Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa" -raporttiin valtioneuvoston sivuilla.

Invalidiliitto on ollut työryhmän jäsenenä myös Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmässä, joka luovutti loppuraporttinsa vuonna 2015 (Raportteja ja muistioita 2015:21). Tutustu Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin valtioneuvoston sivuilla.

Virallisten työryhmäjäsenyyksien lisäksi Invalidiliitto on tehnyt laajaa yhteistyötä sidosryhmäorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Invalidiliitto osallistui myös asiantuntijalausunnoin vuonna 2021 STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämiin kuulemistilaisuuksiin vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen. Tutustu Invalidiliiton asiantuntijalausuntoihin.

Invalidiliiton kannanottoja

Vammaisten itsemääräämis­oikeutta ei saa riistää

Uusi vammaispalvelulaki ei saa riistää itsemääräämisoikeutta

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Uutinen 26.1.2021
Vammaispalvelulainsäädännön valmistelu on etenemässä sosiaali- ja terveysministeriössä tämän kevätkauden 2021 aikana. Invalidiliitto on lainvalmistelijoiden pyynnöstä jälleen kerran ryhtynyt hakemaan lainvalmistelun tueksi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.