Mies istuu tietokoneen äärellä. Pyörätuoli vieressä. Kuvituskuva.
Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) jatkaa pitkään tavoitellun vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua. Lain valmistelua on tehty tiiviisti vuoden 2021 aikana ja tarkoitus on saattaa laki voimaan vuoden 2023 alussa. Tavoitteena on selkeä, vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta turvaava laki, jossa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään. Kyse on pitkään tavoitellusta uudistuksesta, jota on valmisteltu aiempien hallituskausien aikana.  

Lue lisää IT-lehden jutusta, miten Valas-hanke etenee.

Vammaispalvelulain uudistuksen tavoitteet 

Uudistuksen tavoitteena ja lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta erityispalveluilla. Vammaispalvelulaki on tarkoitettu vammaisten ihmisten erityispalveluita turvaavaksi laiksi tilanteisiin, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät ole riittäviä.

Uudistuksen tavoitteena on säilyttää nykyiset hyvin perusoikeuksia turvaavat, vahvat oikeudet, kuten oikeus asumisen tukeen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on kehittää muun muassa henkilökohtaista apua ja lyhytaikaista huolenpitoa sekä valmennusta ja tukea uudenlaisena palveluna. 

Invalidiliitto vahvasti vaikuttamassa uudistukseen 

Lainvalmistelun pohjana on keväällä 2019 rauennut hallituksen esitys (HE 159/2018) sekä STM:n osallisuustyöryhmän työ. Invalidiliitto on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa vammaislakien uudistamiseen kaikkien eri hallituskausien aikana.

Invalidiliitto on ollut mukana viimeisessä STM:n osallisuustyöryhmässä. Työryhmä on arvioinut ja valmistellut säännösehdotukset perusteluineen vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa palvelujen päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi. Tutustu Osallisuustyöryhmän "Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa" -raporttiin valtioneuvoston sivuilla.

Invalidiliitto on ollut työryhmän jäsenenä myös Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmässä, joka luovutti loppuraporttinsa vuonna 2015 (Raportteja ja muistioita 2015:21). Tutustu Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraporttiin valtioneuvoston sivuilla.

Invalidiliiton kannanottoja

Vammaisten itsemääräämis­oikeutta ei saa riistää

Uusi vammaispalvelulaki ei saa riistää itsemääräämisoikeutta

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Ratkaisujen oltava toteuttamiskelpoisia  

Invalidiliiton ydinviesti on, että Jokaisella vammaisella ihmisellä on oltava yhdenvertainen oikeus yksilöllisten tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Eri tarpeisiin tulee olla eri palvelut. Tarvitaan uudenlaista palvelumuotoiluajattelua. Vammaisten lasten ja toiminnanohjausta tarvitsevien vammaisten ihmisten palveluita on kehitettävä henkilökohtaisen avun rinnalle. Riittävillä yksilöllisillä tarpeisiin vastaavilla palveluilla vältetään väliinputoamisia ja samalla turvataan eri tavoin vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen. 

Erityispalveluiden turvaaminen tulevaisuudessa edellyttää lain soveltamisalan rajaamista niihin erityisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan erityispalveluja, joita ei muutoin riittävissä määrin ole saatavilla. Vammaispalveluilla tuetaan ja toteutetaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien perusoikeuksien turvaa. Usein ne ovat myös elämän mittaisia, jatkuvaluontoisia palveluita, mikä tulee huomioida palveluita järjestettäessä.   

Tulevassa lainsäädännössä on tärkeää turvata nykylainsäädännön sisältöinen henkilökohtainen apu, jotta vaikeimmin vammaisten itsemääräämisoikeus ei vaarantuisi. Tämän palvelun toteutustapa perustuu vammaisen ihmisen omaan tahtoon ja kykyyn ilmaista se itsenäisesti, tuetusti tai eri kommunikaatiokeinoja käyttäen. Se vastaa käyttäjälähtöisesti avun tarpeisiin YK:n vammaissopimuksen mukaisesti: "user led/person directed". Lakiin on luotava palvelumuotoja myös heille, jotka eivät pysty menestyksellisesti ja turvallisesti käyttämään henkilökohtaista apua. Jokaisen on saatava juuri hänelle sopiva ja tarpeellinen apu, tuki ja/tai hoiva.

Lailla tulisi turvata pitkäaikaista tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten ja vammaisten lasten asema nykyistä paremmin. Rauenneessa vammaispalveluita koskevassa hallituksen esityksessä (HE 159/2018 vp) olikin näihin tarpeisiin koskevia palvelumuotoiluja, jotka Invalidiliitto toivoo otettavan myös nyt valmistelussa olevaan lakikokonaisuuteen.  Tällaisena voidaan mainita muun muassa tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa tarvittava pitkäaikaisen tuen palvelu, joka aiemmin sisältyi valmennukseen ja tukeen.

On tärkeää nähdä vammaisuuden laaja kirjo, kun kehitysvammaisten erityislainsäädäntö yhdistyy yleiseen vammaispalvelulakiin. Selkeät ja riittävän yksilölliset palvelut lainsäädännössä tukevat eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeutta turvallisiin itsenäistä elämää tukeviin palveluihin. Lakiin on lisäksi kirjattava seurantamekanismi sen vaikutuksista vammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluiden toteutumiseen.   

Vammaispalvelulain kuulemistilaisuudet keräsivät kehittämisehdotuksia 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestivät yhteistyössä kevään 2021 aikana kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen. Tilaisuudet järjestettiin etäyhteydellä. Invalidiliitto osallistui jokaiseen kuulemistilaisuuteen ja esitti kirjallisen lausunnon kulloinkin käsiteltävästä aiheesta. Kuulemistilaisuuksien päivämäärät ja aiheet löytyvät THL:n sivuilta. 

Invalidiliiton kirjalliset lausunnot vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuuksissa

15.2.2021 kuulemistilaisuuden aiheena oli vammaispalvelulain soveltaminen, asuminen, lasten asuminen ja esteettömän asumisen tuki. Invalidiliiton kirjallinen lausunto löytyy liiton kotisivuilta.

24.3.2021 kuulemistilaisuuden aiheena on henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki. Invalidiliiton kirjallinen lausunto löytyy liiton kotisivuilta.

19.4.2021 kuulemistilaisuuden aiheena on liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki.   Invalidiliiton kirjallinen lausunto löytyy liiton kotisivuilta.  

19.5.2021 kuulemistilaisuuden aiheena on lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta. Invalidiliiton kirjallinen lausunto löytyy liiton kotisivuilta.   

8.6. ja 14.6.2021 pykäläluonnosten esittely tilaisuuksien ensimmäisessä tilaisuudessa aiheina on lain tarkoitus, soveltamisala, henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki sekä tuettu päätöksenteko ja jälkimmäisessä tilaisuudessa asumisen tuki, lyhytaikainen huolenpito, päiväaikainen toiminta, lliikkumisen tuki sekä taloudellinen tuki. Invalidiliiton kirjalliset lausunnot löytyvät liiton kotisivuilta.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut vammaispalvelulain ydintä

Uutinen 26.1.2021
Vammaispalvelulainsäädännön valmistelu on etenemässä sosiaali- ja terveysministeriössä tämän kevätkauden 2021 aikana. Invalidiliitto on lainvalmistelijoiden pyynnöstä jälleen kerran ryhtynyt hakemaan lainvalmistelun tueksi toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.