Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 5.3.2021

Yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia kaikille!

Invalidiliitto lausui valtion liikuntaneuvoston olosuhdejaoston valmistelemasta liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaluonnoksesta. Invalidiliitto pitää hyvänä tapaa, jolla yhdenvertaisuus ja sen edistäminen on otettu yhdeksi asiakirjan keskeiseksi tavoitteeksi.

Lausunnot ja kannanotot 4.3.2021

Liikennejärjestelmän kehittämisessä huomioitava eri tavoin liikkuvat ihmiset

Invalidiliitto antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032. Suunnitelman mukaan valtion tulee määritellä tavoiteltavan matkustajapalveluiden ja -informaation palvelutason valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävimmille henkilöliikenteen solmukohdille. Invalidiliitto kannattaa suunnitelmalle asetettuja tavoitteita eli saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta.

Lausunnot ja kannanotot 3.3.2021

Suomen arktisen politiikan strategiassa huomioitava saamelaisten vammaisten oikeudet

Invalidiliitto antoi lausunnon valtioneuvostolle Suomen arktisen politiikan strategialuonnoksesta. Lausunnossaan liitto nosti esiin YK:n vammaisoikeussopimuksen, rajat ylittävät vammaispalvelut ja osallisuuden.

Lausunnot ja kannanotot 2.3.2021

Fossiilittomassa liikenteessä huomioitava vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen

Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle Fossiilittoman liikenteen tiekartta -luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.  Invalidiliitto nosti lausunnossa esiin muun muassa vammaisten ihmisten yhdenvertaisen liikkumisen ja esteettömyyden.

Lausunnot ja kannanotot 22.2.2021

Vammaispalvelulain varmistettava vaikeimmin vammaisten itsenäinen elämä

Invalidiliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriön osallisuustyöryhmän loppuraportista. Invalidiliitto nosti esiin vaikeimmin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja asiakasprosessien selkeyttämisen vammaispalvelulain uudistuksessa.