Piirretyt kädet joiden yläpuolella palloja ja kysymysmerkkejä. Kuvituskuva.
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. Tälle sivulle on koottu vinkkejä ja työkaluja hallituksen työskentelyn tueksi.

Webinaarit

Yhdistystoimintaa koskevissa webinaareissa käsitellään Invalidiliiton jäsenyhdistysten tehtäviä, hyviä kokouskäytäntöjä, hallituksen työnjakoa ja hyvän hengen luomista. Lisäksi annetaan ohjeita siihen, mitkä asiat tukevat yhdistysten toimintaa. Webinaarit löytyvät I-kanavasta.

Yhdistyksille suunnatut palvelut

Invalidiliitto tukee ja vahvistaa elinvoimaista yhdistystoimintaa jäsenyhdistyksille suunnatuilla yhdistyspalveluilla. Palvelut on tarkoitettu kaikille Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja ne ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 
Lue lisää yhdistyspalveluista.

Reilu yhdistys

Reilussa yhdistyksessä jokainen jäsen voi tuntea kuuluvansa yhdistykseen ja olevansa osa yhteisöä. Reilun yhdistyksen tavoite on, että jäsenet voivat osallistua tasavertaisesti toimintaan omista lähtökohdistaan ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.

Myös ristiriidat ovat luonnollinen osa yhdistysten arkea, mutta kiusaamisen ja syrjinnän kohdalla pitäisi pyrkiä nollatoleranssiin. Aina emme voi estää tilanteita syntymästä, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten reagoimme niihin. Reilua yhdistystä rakentamassa -opas sisältää keskustelutehtäviä positiivisen ja avoimen toiminnan edistämiseksi sekä ehdotuksia ja konkreettisia keinoja puuttua yhdistyksessä esiintyviin pulmatilanteisiin.

Asiakirjamalleja hallituksen käyttöön

Vuosittain tehtävät toimintasuunnitelmat ja yhdistysten kokousten päätökset ohjaavat yhdistyksen operatiivista toimintaa. 


Vuosikertomus on hallituksen laatima kuvaus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja aikaansaannoksista. 

Vuosikertomusmalli.docx 22.69 KB, DOCX


Yhdistyksessä päätöksenteko-oikeus on jäsenillä. Tätä valtaa jäsenet käyttävät yhdistyksen kokouksessa. Asiakirjamalleja yhdistyksen kokouksiin (perustuvat Invalidiliiton jäsenyhdistysten mallisääntöihin):


Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Talousohjesääntöön on koottu asioita, mitä yhdistyksen tulee huomioda huolehtiessaan talousasioista. Ohjetta voi muokata omalle yhdistykselle sopivaksi.

Talousohjesääntö2020

Toiminnan itsearviointi

Itsearvioinnin tuloksena yhdistys saa selville toimintansa kehittämiskohteet ja vahvuudet. Itsearviointi pohjautuu Elinvoimaisen yhdistyksen tunnuspiirteisiin, jotka on kehitetty  Yhdistystoiminnan kehittämistyöryhmässä kaudella 2017-2018.                                            
Tunnuspiirteet  tuovat esiin yhdistystoiminnan osa-alueita,  jotka kuvaavat yhdistyksen menestymistä omassa tehtävässään.    

Yhdistyksen itsearviointilomake

                                           
                                      

Taloudellinen tuki ja varainhankinnan keinoja

STEAn jäsenjärjestöavustus

Invalidiliitto hakee vuosittain STEA:lta jäsenjärjestöavustusta, joka jaetaan liiton jäsenyhdistyksille erillisen hakemuksen perusteella. Tuki on ollut 1000 €/yhdistys. Hakuajoista ja -kriteereistä tiedotetaan erikseen yhdistyksiä.

Tukea liikuntatoimintaan

Liikuntatoimintaan ja sen kehittämiseen sekä tapahtumiin on saatavissa monenlaista tukea mm. Paralympiakomiteasta. Paralympiakomitean verkkosivuilta löytyy myös kattava listaus erilaisista urheilun ja liikunnan tuista. 

Liikuntatoimintaan jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa myös Vammaisliikunnan Tuki ry. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

Pieni ele -keräys

Invalidiliitto osallistuu valtakunnalliseen Pieni ele -keräykseen valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan keräykseen ja ansaita näin varoja itselleen. Keräyskutsu Pieni ele -keräyksestä saapuu yhdistyksiin hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Pinssikeräys

Yhdistykset voivat hankkia varoja itselleen ja liitolle myymällä pinssejä. Myytäväksi voi valita kolmesti vuodessa vaihtuvan ajankohtaisen pinssilajitelman. Yhdistyksen palkkio on 45 % kerätystä kokonaissummasta. Pinssejä voi tilata myytäväksi liiton varainhankinnasta sähköpostilla varainhankinta@invalidiliitto.fi tai puhelimitse 044 765 0510. 

Vinkkejä tapahtumien järjestämiseen

Invalidiliiton alueellisessa yhteistoiminnassa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Usein tapahtuma on vastuutettu jonkin alueen yhdistyksen järjestettäväksi. Tarkistuslistaan on koottu asioita, mitä on hyvä huomioida tapahtumia järjestettäessä.

Tapahtumien tarkistuslista invalidiliiton jäsenyhdistyksille

Esteettömyyskeskus ESKE on laatinut eteettömän tapahtuman tarkituslistan.

Esteettömän tapahtuman tarkistuslista

Tietoa tulorekisteristä

Täältä löydät yhdistykselle tärkeää tietoa tulorekisteristä. 

Huomionosoitukset ja vuosimerkit jäsenille

Lista huomionosoituksista, joita yhdistykset voivat tilata jäsenille (PDF).

Jaa sosiaalisessa mediassa