strategia piirroskuva
Invalidiliitto on vammaisyhdistysten keskusjärjestö. Invalidiliiton tarkoituksena on erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten oikeuksien ja yhdenvertaisten elämisen edellytysten parantaminen. Vuonna 2019 alkava strategiakausi tuo yhdenvertaisen ja esteettömän elämisen mahdollisuuksien kannalta erittäin paljon mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Invalidiliitto tehostaa niin jäsenyhdistysten kuin myös liiton mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan toimintaan.

Invalidiliiton strategia ja eettiset periaatteet 2019–2022

Toiminta-ajatus
Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten 
henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

Visio ja strategiset tavoitteet
Invalidiliiton visio on yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Invalidiliitto tekee työtä erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden yhdenvertaisen ja esteettömän elämän turvaamiseksi.  

Strateginen tavoite 1

Invalidiliitto – vahva vaikuttaja

Invalidiliitto on vahva jäsenistönsä oikeuksien ja etujen ajaja ja vaikuttaja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Jäsenyhdistykset ovat vaikuttamistoiminnan keskeisiä toimijoita.

Invalidiliitto vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin, mielipiteisiin ja sidosryhmiin. Jäsenten oikeuksien varmistaminen ja etujen puolustaminen ovat vaikuttamistyön jokapäiväistä arkea. Invalidiliitto tekee vaikuttamistyötä laajassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja omien jäsenyhdistysten kanssa sekä monia kanavia ja toimintamuotoja käyttäen. 

Kansalliset strategiat, vammaisten henkilöiden elämänoloihin liittyvät toimintaohjelmat, lainsäädäntöjen uudistaminen sekä muut valtakunnan tason toimet muodostavat perustaa, jossa liiton on oltava mukana vaalimassa jäsenistön etuja. Maakunta- ja sote-uudistus on yksi keskeisimmistä lainsäädäntöhankkeista, johon liitto vaikuttaa. Sen vaikutukset ulottuvat laajalti jäsenistön jokapäiväiseen elämään.

Yhdistystoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä voimavara vaikuttamistyössä. Tiedon jakaminen, monipuolinen verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ovat avaimia onnistuneeseen vaikuttamiseen. 

Strateginen tavoite 2

Vahvistetaan alueellista, taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta

Jäsenistöllä on oikeus ja mahdollisuus toimivaan arkeen ja osallisuuteen.

Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnan kaikilla sektoreilla ja siten vahvistamme jäsenistön mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja osallisuuteen. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on toimintamme perusta ja tukee yhdenvertaisuuden toteutumista ja syrjinnän estämistä.

Invalidiliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenilleen tarjoama tuki ja toiminta edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Jäsenyhdistykset tuntevat vammaisten henkilöiden arjen. Invalidiliitto tukee yhdistystoiminnan elinvoimaisuutta ja siten yhdistysten edellytyksiä edistää jäsenistön toimivaa arkea ja osallisuutta.  

Strateginen tavoite 3

Turvataan laadukkaat ja esteettömät palvelut jäsenistölle eri elämäntilanteissa

Invalidiliitto-konsernin ja yhteiskunnan eri toimijoiden tuottamat palvelut turvaavat fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille mahdollisuuden elää täysipainoista elämää.

Invalidiliitto vaikuttaa siihen, että palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan ja varmistetaan esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen erityisesti fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henkilöille eri elämäntilanteissa.  Rakennetun ympäristön ja julkisen liikenteen esteettömyyden lisäksi tulee kiinnittää huomiota viestinnän, tiedonsaannin ja palvelujen saavutettavuuteen. Esteettömyyttä on myös ihmisten moninaisuuden huomioon ottava ilmapiiri ja asenteet.

Liiton omistamien yhtiöiden kilpailukykyisyys mahdollistaa palveluiden kehittämisen. Liittokonserni on aktiivisesti mukana uusien palveluiden tuottamistapojen (mm. etäpalveluiden, avopalveluiden ja digitaalisten palveluiden) kehittämisessä. Lisäksi liitto neuvoo ja kouluttaa palveluiden kehittäjiä ottamaan huomioon saavutettavuuden ja esteettömyyden kaikessa toiminnassaan. Laadukkaan palvelumme perustana on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Näin takaamme vetovoimaisen työnantajakuvan nyt ja tulevaisuudessa.

Arvot

Arvot ovat Invalidiliiton toimintaa ohjaavia periaatteita, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa, menettelytavoissa ja käytännöissä.  

Ihmisarvo
Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä. Vaikutamme siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, toimia ja vaikuttaa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on välttämättömyys. 

Avoimuus
Viestimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti toiminnastamme. Hyödynnämme palautteita, mielipiteitä ja osaamista toimintamme kehittämisessä. Uskallamme nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun. Edistämme avointa toimintakulttuuria, jossa kunnioitamme toistemme mielipiteitä. Meitä on helppo lähestyä.

Uudistuminen
Aktivoimme ja kannustamme toisiamme tuomaan esiin ideoita ja uudistumaan. Tuemme ketterää kehittämistä. Jatkuva toiminnan, palvelujen ja osaamisen kehittäminen on välttämätöntä niin yksilöille kuin organisaatiollekin muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Rohkeus
Tuomme rohkeasti esiin asiantuntemuksemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä. Toimimme ennakkoluulottomasti ja uskallamme kokeilla uusia asioita. Tartumme haasteisiin nopeasti ja opimme virheistämme.

Luotettavuus
Olemme luotettavia ja pidämme lupauksemme. Teemme työtä sitoutuneesti ja asiantuntevasti hyvässä vuorovaikutuksessa jäsenistön, työtovereiden, sidosryhmien ja palveluita tuottavien liiton omistamien yhtiöiden kanssa.

Eettiset periaatteet

Invalidiliiton eettiset periaatteet sitovat Invalidiliiton ja sen omistamien yhtiöi­den työntekijöitä sekä liiton ja yhdistysten luottamushen­kilöitä. Eettiset periaatteet perustuvat YK:n vammaisyleissopimukseen ja Invalidiliiton strategiaan.


Lataa tästä Invalidiliiton strategia koneellesi (PDF)
 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa