Verotus

Vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Myös ajoneuvoverovapautuksen voi saada.

Autoveron palautus

Autoveron palautuksen saajat

Autoverolain 51 pykälän mukaan vammaiselle henkilölle voidaan myöntää palautusta auton hintaan sisältyvästä autoverosta joko kokonaan tai osittain. Palautusta voi saada näkö- tai liikuntavammainen henkilö, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Palautusta on mahdollista hakea seuraavin edellytyksin:

 • pysyvästä liikunta- tai näkövammasta aiheutuva haitta on vähintään 80 prosenttia.

Seuraavissa tapauksissa lisäehtona on, että auton hankinta on olennaisen tarpeellinen työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten opiskeluun:

 • pysyvästä invaliditeetista aiheutuva haitta on vähintään 60 prosenttia.
 • alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuudesta johtuen liikuntakyvyn alenema on 40 prosenttia.

Autoveron palautuksen voi saada hakijan omistukseen tai haltijuuteen Suomessa ensi kertaa rekisteröidystä autosta. Hakijan ei itse tarvitse toimia auton kuljettajana.

Haitta-asteen määrittely

Haitan suuruuden määrittämistä varten vammat ja sairaudet on jaettu niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan. Haittaluokalla ilmaistaan henkilön toimintakyvyn rajoitetta. Lääkäri määrittelee henkilön vammasta aiheutuvan haitta-asteen.

Haitta-asteen prosenttiarvo saadaan haittaluokkaa ilmaisevasta numerosta kertomalla se viidellä. Näin esimerkiksi haittaluokka 7 vastaa haitta-astetta 35.

Autoveron palautuksen määrä

Palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa, kun palautus myönnetään 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi välttämättä automaattivaihteista autoa, on palautettavan veron enimmäismäärä 4 980 euroa.

Jos autoveroa palautetaan 40-prosenttisen alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 prosenttia autoverosta, mutta enintään 2 460 euroa.

Edellä tarkoitettuja veronpalautuksen enimmäismääriä korotetaan määrällä, jolla ajoneuvoon erityisesti invaliditeetin vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen asennetut varusteet ovat vaikuttaneet autoveroon.

Jos auto ostetaan osamaksulla, palautetaan autovero vasta sitten, kun auto on rekisteriotteen mukaan siirtynyt hakijan omistajuuteen.

Autoveron palautuksen hakeminen

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista ennakkopäätöksenä.

Autoveron palautusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Verohallinnosta. Auto- ja valmisteverotus siirtyi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017.

Kirjallinen autoveronpalautushakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto / Autoverotus
PL 1000
10901 Hanko

Lisätietoja saa Verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150 tai Verohallinnon sivuilta.

Muita auton hintaan sisältyviä veroja, kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta.

Autoveron ennakkopäätöshakemukseen liitettävät asiakirjat

Autoveron palautushakemukseen on liitettävä:

 1. Lääkärinlausunto vamman laadusta ja sen aiheuttamasta pysyvästä haitta-asteesta (mieluiten SV-B-lomake), jossa on tarkkaan kuvattu invaliditeetin laatu/haitta-asteprosentti ja toiminnallinen haitta.
 2.  Oikeaksi todistettu jäljennös hakijan ajokortista. Hakijan vaikean vamman vuoksi kuljettajana voi toimia perheenjäsen tai joku muu samassa taloudessa asuva henkilö. Tässä tapauksessa tarvitaan jäljennös kuljettajan ajokortista ja selvitys siitä, että kuljettajaksi ilmoitetulla on käytännössä mahdollisuus toimia kuljettajana. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, kuinka paljon kuljettaja käyttää autoa omiin tarkoituksiinsa.
 3. Selvitys auton olennaisesta tarpeesta toimen tai työn hoitamisessa tai ammattiin opiskelussa. Työnantajan, koulun tai muun luotettavan tahon antamasta todistuksesta pitää käydä ilmi muun muassa
  - työsuhteen tai opiskelun kestoaika
  - työ- ja opiskelumatkan pituus
  - mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön
  - auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

  Itsenäisen ammatinharjoittajan, provisiopalkalla tai muun palkkion perusteella tai tilapäisissä työsuhteissa työskentelevän tai luottamustoimia hoitavan on esitettävä selvitys ansiotuloistaan sekä verottajan selvitys edellisen vuoden ansiotuloista.

  Jos palautusta haetaan vähintään 80-prosenttisen liikuntavamman perusteella, hakemukseen ei tarvitse välttämättä liittää työnantajan tai oppilaitoksen antamaa selvitystä.

  Liitteeksi on kuitenkin tehtävä yksityiskohtainen selvitys siitä, millaisilla matkoilla, miten pitkillä ja kuinka usein autoa tarvitsee. Perusteena ovat erilaisista henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat matkat.
   
 4. Kirjallinen ilmoitus autoveron määrästä, arvonlisäverosta sekä verotuspäivästä ja -paikasta (selvityksen saa auton myyneeltä liikkeeltä).
   
 5. Jäljennös auton rekisteriotteen teknisestä osasta. Rekisteröidyn auton autoveronpalautushakemukseen on liitettävä kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös autoveronpalautusmerkinnällä varustetusta auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta.
   
 6. Trafin todistus siitä, että sille on tehty ilmoitus auton myynnistä, jos hakija on saanut veronpalautusta edellisestä autosta eikä sen ensirekisteröinnistä ole kulunut kolme vuotta luovutuspäivään mennessä.

Palautus jo hankitusta autosta

Autoveron palautusta voi hakea jo ostetusta Suomeen ensirekisteröidystä autosta. Sitä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa rekisteröintipäivästä lukien tai jos auto on ostettu osamaksulla, siitä kun hakija on tullut auton yksinomistajaksi.

Kun autoveron palautusta haetaan auton ostamisen ja rekisteröimisen jälkeen, auton rekisteröintitodistus on uusittava ennen autoveron palautuksen hakemista.

Palautus käytetystä autosta

Autoverolaki antaa mahdollisuuden autoveron palautukseen myös käytetylle autolla, kun kyseessä on käytettynä maahantuotu ajoneuvo, joka rekisteröidään ensi kertaa Suomessa.

Suomessa ostetusta jo rekisterissä olevasta vanhasta autosta ei ole mahdollisuutta saada palautusta.

Myönteisen autoveron palautuspäätöksen jälkeen

Kun henkilö on myönteisen ennakkopäätöksen saatuaan ostanut auton, Hangon autoverotukseen on toimitettava

 1. Verohallinnon alkuperäinen päätös.
 2. Jäljennös auton rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta, jossa on merkintä veronpalautuksesta ja josta selviää, kuka on autoa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty auton haltijaksi tai omistajaksi.
 3. Ilmoitus autoveron lopullisesta määrästä. Ilmoituksessa on oltava myös auton merkki, malli ja valmistusnumero sekä verotuspäivä, -paikka ja -numero (esim. jäljennös kauppalaskusta).

Autovero palautetaan hakijan tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa asiamiehen (esim. autoliike) ilmoittamalle pankkitilille. Ennakkopäätös on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä lukien.

Säännökset edellyttävät, että henkilö, joka ei pidä autoa omistuksessaan vähintään kolmea vuotta rekisteröintipäivästä lukien, joutuu maksamaan hänelle palautetun autoveron tai osan siitä takaisin. Jos auto myydään ennen kuin on kulunut kolme vuotta ensirekisteröinnistä, asiasta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), joka perii myyjältä sen osan autoverosta takaisin, joka ei ole kuoleutunut luovutuspäivään mennessä.

Valitus kielteisestä päätöksestä

Saamaansa päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Veron määräämistä tai palauttamista koskeviin päätöksiin on haettava ensin muutosta oikaisuvaatimuksella.

Valitusaika on kolme vuotta autoveron määräämisestä tai sen palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annettavaan päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta valittamalla.

Päätösten liitteenä on aina muutoksenhakuosoitus, josta valitusaika ja muut menettelyohjeet käyvät ilmi.

Muiden perheenjäsenten mahdollisuus käyttää autoa

Yleisenä edellytyksenä autoveron palautukselle pidetään sitä, että auto tulee hakijan henkilökohtaiseen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivät muut perheenjäsenet saisi lainkaan käyttää autoa. Tarkoituksena on kuitenkin, että auto on pääasiassa hakijan käytössä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä syntyneen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahta autoa ei perheessä välttämättä tarvitse olla, vaikka vammaisen henkilön käytössä olevasta autosta on palautettu autoveroa invaliditeetin perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi perheen muut jäsenet voivat käyttää autoa harrastusmenoihin ja kaupassa käynteihin.

Kuljetuspalvelut autoveron palautuksen jälkeen

Kunnan on järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle niin, että hänellä on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja vapaa-ajan matkaan kuukaudessa.

Autoveron palautuksen saaminen ei pelkästään voi olla peruste kuljetuspalvelujen epäämiseen. Kunnalla on kuitenkin oikeus selvittää, onko perheen tai vaikeavammaisen henkilön käytössä olevaan autoon saatu autoveron palautusta tai vammaispalvelulain mukaista avustusta. Kuljetuspalvelujen määrää saattaa olla mahdollista alentaa yksilöllisen harkinnan mukaan.

Tarve kuljetuspalveluihin voi vaihdella vammaisen henkilön olosuhteiden muuttuessa.  Tarpeen muuttumiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi vamman tai sairauden eteneminen, perheenlisäys, avioero, sääolot  tai liikkumisvälineen käytön tosiasiallinen estyminen.

Autoveron veronhuojennus

Autoverosta on mahdollista saada huojennusta autoverolain pykälän 50 mukaan, jos hakija ei täytä autoverolain pykälän 51 mukaisia edellytyksiä, mutta auto on hänelle henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi olennaisen tarpeellinen. Tällä perusteella palautuksia on myönnetty muun muassa vanhemmille, joille auto on vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi tarpeellinen. Vero voidaan palauttaa joko kokonaan tai kohtuulliseksi katsottu osa siitä.

Hakemukseen on liitettävä samat asiakirjat kuin haettaessa pykälän 51 mukaista veronpalautusta. Hakemusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin

 • Hakijan tai hänen perheenjäsenensä liikkumista estävään tai sitä merkittävästi rajoittavan vamman laatuun ja vaikeusasteeseen.
 • Ajoneuvon tarpeeseen, sen sopivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen vammaisen kuljettamisessa.
 • Perheen taloudelliseen ja muuhun sosiaaliseen asemaan (hakemuksen liitteeksi selvitys viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisen antaman selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta).

Vapaamuotoinen veronhuojennushakemus lähetetään osoitteeseen:

Verohallinto
PL 40
00052 Vero

Lisätietoja saa Verohallinnon autoverotusneuvonnasta numerosta 029 497 150 tai Verohallinnon sivuilta.

HUOM! Autoverolain 50 §:n nojalla tehtyihin päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Ajoneuvovero

Vapautus ajoneuvoverosta

Vammainen henkilö voi saada vapautuksen ajoneuvoverosta

 • ilman hakemusta, jos hän on saanut myönteisen autoveropäätöksen ja tästä on merkintä ajoneuvoliikennerekisterissä. Jos autoveronpalautus ei ole Trafin tiedossa, vapautusta on haettava erikseen.
 • jos Trafi on myöntänyt ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai ajoneuvolla kuljetettavalle henkilölle vammaisen pysäköintiluvan.

Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen. Vammainen henkilö voi saada vapautuksen vain ajoneuvoveron perusverosta ja vain yhdestä autosta kerrallaan. Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

Ajoneuvoveroa maksetaan henkilö-, paketti- ja eräistä erikoisautoista. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto ensi- tai uudelleen rekisteröidään tai henkilö ostaa auton tai kun auto muuttuu muista syistä verolliseksi.

Vammaisen henkilön ei tarvitse itse omistaa ajoneuvoa, josta vapautus myönnetään. Haettaessa vapautusta ajoneuvoveron perusverosta vammaisen pysäköintiluvan perusteella, on hakijana oltava rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja tai haltija.

Lisätietoja Trafin sivuilta

Ajoneuvoverovapautuksen hakeminen

Hakemuslomakkeita (D206) saa osoitteista www.trafi.fi ja www.suomi.fi/asiointi, poliisilta ja katsastustoimipaikoilta. Vapautusta voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksessa on ilmoitettava

 • verovelvollisen nimi
 • osoite
 • henkilö- tai y-tunnus
 • ajoneuvon rekisteritunnus
 • hakemuksen perustelut.

Lisäksi on ilmoitettava sen vammaisen henkilön nimi, joka ajoneuvoa käyttää tai jota ajoneuvolla kuljetetaan sekä hänen henkilötunnuksensa.

Hakemukseen on liitettävä joko kopiot pysäköintiluvan molemmista puolista tai mahdollisesta autoveronpalautuspäätöksestä.

Ajoneuvoveron perusveron vapautusta voi hakea myös pysäköintiluvan perusteella Trafin sähköisessä palvelussa:

https://asiointi.trafi.fi/web/asiointi/henkiloasiakkaat/tieliikenne

Pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä voi siis hakea samalla vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Asiakas voi ilmoittaa pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä ajoneuvon,  jolle hän haluaa vapautuksen aktivoida.

Vapautus verosta on voimassa myös seuraavina verokausina, kunnes vapautuksen perusteet päättyvät. Vapautuksen saajalle lähetetään verokausittain tieto vapautuksesta ja sen päättymisestä.

Vapautusta verosta voi hakea myös takautuvasti. Takautuvat hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Hakemuksen vireille tulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivänä. Jos hakemus hyväksytään, maksettu vero palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Vapautusta on haettava uudelleen kirjallisesti aina autoa vaihdettaessa, jos verovelvollinen vaihtuu. Jos pysäköintiluvan voimassaoloaika on päättynyt, lupa on uusittava ja vapautusta haettava uudelleen.

Käyttövoimavero

Vammaisten henkilöiden on maksettava vuotuinen käyttövoimavero dieselkäyttöisestä ajoneuvosta eli käyttövoimaverosta ei voi saada vapautusta.

Ajoneuvoverolaki kattaa perusteiltaan kaksi eri verolajia ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron (entinen dieselvero).

Verovapaus koskee kaikkia perusveron kohteena olevia ajoneuvoryhmiä. Vammaisen käytössä olevasta henkilöautosta ei siten kanneta perusveroa myöskään silloin, kun kysymyksessä on dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto.

Auton hintaan sisältyviä muita veroja kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) palauteta.